Vores navn a sensu betyder meningsfuldhed. Navnet afspejler vores mål - at skabe øget meningsfuldhed i menneskers liv. Vi arbejder med at skabe meningsfuldhed på mange forskellige niveauer af menneskers liv.

Historien bag vores navn udspringer af forskningens verden, nemlig som den ene af de tre elementer der udgør menneskers modstandsressourcer.

Forskning viser, at menneskers modstandsressourcer er afgørende for vores mentale, sociale og fysiske sundhed. Derfor arbejder vi i a sensu med at øge menneskers modstandsressourcer.

Et menneskes modstandsressourcer overfor livets uundgåelige konflikter, kriser, belastende livsbegivenheder og pres afhænger af tre faktorer, nemlig graden af meningsfuldhed, begribelighed, og håndterbarhed.

 

Meningsfuldhed

Begrebet meningsfuldhed handler om, at tingene skal give mening i såvel kognitiv (tankemæssig – den måde man tænker om tingene) som følelsesmæssig forstand. Meningsfuldhed er tæt forbundet med motivation. En oplevelse af at tingene giver mening vil altså føles motiverende. For hvis tingene giver mening, er man naturligt også mere motiveret for at engagere sig i det, arbejde for det eller måske ændre på nogle handlemønstre.

Noget af det der kan skabe øget meningsfuldhed for det enkelte barn eller unge kan være, at få hjælp til bedre at kunne forstå andre mennesker. I asensu kan vi hjælpe med strategier til at afkode, tolke og forstå andre menneskers tanker, motiver og handlinger.

I skolesammenhæng kan det skabe øget meningsfuldhed hos teamet omkring en elev, at få hjælp til at forstå elevens reaktioner og adfærd. Det samme kan gøre sig gældende i forhold til eksempelvis forældre, uddannelsesinstitution, bedsteforældre, øvrig familie eller kollegaerne på arbejdspladsen. Vi kan i asensu hjælpe med at forstå, hvad der er årsagen bag en given adfærd, samt bidrage med viden om hvordan man enten kan imødegå eller håndtere reaktion eller adfærd.

 

Begribelighed

Den anden af de tre faktorer der har betydning for et menneskes modstandsressourcer overfor livets konflikter eller pres, er begribelighed. Begribelighed omhandler den måde man oplever og forstår både hvad der sker indeni en, altså en kropslig forståelse, samt sammenhængen til hvad der sker omkring en, altså en forståelse for de sociale omgivelsers påvirkning af en. Da vi i asensu har en omfattende viden om både om kroppen og kroppens anatomi, fysiologi og sygdomslære, kan vi hjælpe med både at forstå de kropslige reaktioner. Vi hjælper med forståelse af sammenhængen mellem kropslige reaktioner, tanker og følelser og hvordan disse påvirkes af omgivelserne. Det bidrager til at skabe øget begribelighed og meningsfuldhed.

 

Håndterbarhed

Håndterbarhed, der er den sidste af de tre faktorer, der har betydning for et menneskes modstandsressourcer, handler om i hvilken grad man oplever, at man har ressourcerne til at klare de krav man stilles overfor i hverdagen såvel som i livet generelt. De ressourcer man har som menneske, afgøres ikke kun af det enkelte menneskes individuelle ressourcer, men afgøres i høj grad også af hvilke ressourcer man har tilgængelige i omgivelserne, eksempelvis i familien, blandt venner eller hos en sundhedsfaglig person. Derfor arbejder vi a sensu også i høj grad med familie og øvrige sociale omgivelser, ligesom vi også selv kan udgøre en tilgængelig ressource i form af rådgivning, støtte og vejledning.

 

Jo flere oplevelser en person får, hvor kravene er passende og der er tilstrækkelige ressourcer til rådighed og hvor personen får mulighed for at gøre brug af sine potentialer, desto mere styrkes oplevelsen af håndterbarhed på længere sigt.

I a sensu arbejder vi med andre ord med at bidrage til viden, strategier, forståelse, den rette støtte fra omgivelserne samt at bringe eksisterende ressourcer i spil. Med det formål at skabe øget meningsfuldhed, begribelighed og håndterbarhed, øge menneskers modstandsressourcer og dermed øge trivsel og udvikling.


a_sensu_vores_navn